Kişisel Verilerin Korunması

Sözleşmeler

Enakliyat, evden eve taşınmak isteyen kişiler ile bu hizmeti gerçekleştirmeye talip, evden eve nakliyat firmalarını bir platformda buluşturarak, uygun fiyat ve iyi hizmet ilkeleri çerçevesinde, her iki tarafın haklarını gözeterek taşınma hizmetinin daha güvenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ

Enakliyat Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. ("Enakliyat") olarak web sitemizi ziyaret eden, bizimle iletişim kuran, nakliyat firmalarından teklif almak için talep oluşturan ve nakliyat firması olarak kaydolan herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, Enakliyat olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Enakliyat ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Gizlilik Bildiriminde, "kişisel verileriniz" kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, adınız, soyadınız, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve Enakliyat'ta gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Enakliyat’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Enakliyat hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca
i) sözleşmenin kurulması ve ifası,
ii) Enakliyat’ın tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve
iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Enakliyat’ın meşru menfaati
v) kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenecektir;

Enakliyat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

İzin vermeniz halinde Enakliyat tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

Enakliyat ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

Enakliyat tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Enakliyat'ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

Enakliyat'ın müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

Enakliyat’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir:

Enakliyat’a üye olduğunuzda talep ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için kişisel verilerinizi ad, soyadı ve cep telefonu numaranızı iletişime geçmek istediğiniz nakliyat firmaları ile paylaşırız. Taşınmak için anlaştığınız nakliyat firmasına gönderdiğiniz mesaj içeriğini ve adres paylaş özelliği ile eşyanın taşınacağı adresleri iletişime geçtiğiniz firma ile paylaşırız.

Özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,

Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,

Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,
Enakliyat’a sunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için teklif veren nakliyat firması ile Enakliyat için destek hizmetleri sağlayan Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten, verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler, ve kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Enakliyat adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Enakliyat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Enakliyat’ın sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Enakliyat’a iletmeniz durumunda Enakliyat talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@enakliyat.com.tr e-posta adresinden, aşağıdaki adresten veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemler ile bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Enakliyat Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Adres: Eyüpsultan Mah. Bayram Sok No:1 Kat:3 Sancaktepe/İstanbul

Enakliyat olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.